Pirkko Laine
Terapimottagning 

Pirkko Laine

Individual terapi

Psykiska problem uppstår enkelt uttryckt av en kombination av tankemönster, som inte fungerar adekvat, och känslomässiga erfarenheter, som satt smärtsamma spår hos individen. I psykoterapi försöker man tillsammans med terapeuten förstå hur tankemönstren leder en fel, begränsar en i livet och skapar problem främst i relationer till andra människor samt också i ens eget handlande. Smärtsamma erfarenheter antingen redan i barndomen eller senare i livet gör samma sak. Allt detta leder till någon form av symtom: ångest, oro, depression, fobi, stress eller dysfunktionellt fungerande. Det slutliga målet i psykoterapi är att hitta ett nytt sätt att fungera, vilket ger en frihet från de gamla symtomen, ett friare och rikare liv, bättre självkänsla och självförtroende och bättre relationer till andra människor. En vanlig orsak till att kontakta en psykolog är också att man hamnat i en kris, som kan ha utlösts t ex av en separation, sjukdom, arbetslöshet, stora motgångar, barnens problem eller ett plötsligt dödsfall. Då kan man behöva professionell vägledning för att hitta ut ur krisen. De vanligaste diagnoserna eller problemen hos klienterna i min praktik är depression, oro, ångest, GAD, panikångest, social fobi, kriser, utbrändhet och stress, neuropsykiatriska problem eller icke-fungerande relationer.  

P A R T E R A P I

Parterapier fokuserar ofta på en hemsituation, som den ena eller båda finner ohållbar. Återigen enkelt uttryckt handlar det om att makarna/parterna varken förstår eller når varandra och behöver hjälp för att åtgärda den otillfredsställande situationen. Hjälpen består ofta av att lära sig att lyssna bättre på den andra och kommunicera mera tydligt om sina behov.